Informacje ogólne - Dostęp do materiałów archiw. - Komenda Miejska Policji w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do materiałów archiw.

Informacje ogólne

Udostępnianie akt może nastąpić do celów:

- służbowych,
- naukowo-badawczych,
- publicystycznych,
- innych.

 
UDOSTĘPNIANIE AKT STANOWIĄCYCH DOKUMENTACJĘ NIEARCHIWALNĄ
(posiadających wartość praktyczną, podlegających brakowaniu po upływie okresu przechowywania w Składnicy Akt) następuje poprzez:

1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której maja być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
3) wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Do wniosku załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w p-kcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych.


Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

 
Zgodę na udostępnienie akt:

1) dla celów służbowych MSWiA oraz organom i jednostkom podległym MSWiA lub przez niego nadzorowanym wydaje osoba kierująca pracą Składnicy Akt KMP w Chełmie.
2) dla celów służbowych prokuratorom, sądom, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich ,Najwyższej Izbie Kontroli, Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, organom administracji rządowej i samorządowej oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskiwania od Policji informacji wydaje w zakresie i trybie wynikającym z odrębnych przepisów określających uprawnienia tych podmiotów i odpowiednie obowiązki Policji Lubelski Komendant Wojewódzki Policji.
W przypadku udostępnienia kopii lub wyciągów z dokumentów stanowiących zasób Składnicy Akt KMP w Chełmie podmiotom wymienionym w p-kcie 2 zgodę na udostępnienie wydaje Komendant Miejski Policji w Chełmie.
3) innym podmiotom oraz osobom fizycznym zgodę wydaje Lubelski Komendant Wojewódzki Policji /w przypadku akt, które zawierają informacje publiczne, o których mowa w art. 1 i art. 7 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej – udostępnienie następuje na podstawie tej ustawy/.


UDOSTĘPNIENIE AKT STANOWIĄCYCH DOKUMENTACJĘ ARCHIWALNĄ
(posiadających wartość historyczną, nie podlegających brakowaniu zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym) następuje poprzez:

1) umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
2) przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytanie albo w postaci reprodukcji materiałów.


Materiały archiwalne udostępnia się na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego podmiotu, które powinno zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której maja być udostępnione materiały – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
3) wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 
Do wniosku załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w p-kcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo - badawczych.

Materiały archiwalne dotyczące osób fizycznych udostępnia się w pełnym zakresie tym osobom do celów własnych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa, jednostek organizacyjnych i obywatel, danych osobowych zawartych w tych materiałach lub innych informacji podlegających ograniczonemu dostępowi.

Materiały archiwalne, o których mowa powyżej, zawierające dane osobowe osób trzecich, udostępniane po anonimizacji tych danych.

Składnica Akt KMP w Chełmie udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.


Akta udostępnia się wyłącznie w siedzibie Składnicy Akt KMP w Chełmie - ul. Żwirki i Wigury 20.

 Udostępnienie materiałów zawierających informacje niejawne następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.06.2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2008 r. Nr 107 poz. 679).

2. Zarządzenie 45 MSWiA z dnia 20.05.2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych MSWiA lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA z dnia 01.07.2008 r. Nr 9 poz. 42).

3. Zarządzenie 920 KGP z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 25.09.2008 r. Nr 16 poz. 95).
 

Metryczka

Data publikacji 26.01.2015
Data modyfikacji 06.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Niewiadomska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Meńczyk Zespół ds. OIN
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Jeleń
do góry