Ogłoszenia o naborze do S.C.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - umowa na czas nieobecności pracownika

Komendant  Miejski  Policji  w  Chełmie

poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych  - umowa na czas  nieobecności pracownika

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej      niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1,  Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Chełm, ul. Żwirki i Wigury 20

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad obiegiem dokumentów w zakresie działania kancelarii tajnej,
 • organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii tajnej oraz planowanie zadań w tym: przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wysyłanie, udostępnianie, przekazywanie materiałów niejawnych,
 • przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych albo dla pracowników oraz sprawowanie bieżącej kontroli postępowania nad tymi dokumentami, a także egzekwowania ich zwrotu,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dokumentów niejawnych,
 • powielanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizacja dziennika przepisów, a także udostępnianie         i wydawanie przepisów,
 • prowadzenie okresowych kontroli w zakresie postępowania oraz zabezpieczenia dokumentów niejawnych poza kancelarią tajną przez pracowników KMP w Chełmie,
 • realizacja czynności związanych obowiązkiem rozliczania się policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych  pobranych z kancelarii tajnej,
 • prowadzenie szkoleń oraz udzielanie informacji w zakresie sporządzania i obiegu dokumentów niejawnych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.  

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek trzykondygnacyjny, brak wind. Podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku. Stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze  budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniach pracy naturalne i sztuczne. Korytarz, drzwi wejściowe do budynku, pomieszczenia biurowe i sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1,5  - 3 lata w administracji lub i rok doświadczenia w danym obszarze, praca kancelaryjno - biurowa (korespondencji niejawnej)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Ustawy o ochronie informacji niejawnych,,
 • znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera,
 • odpowiedzialność, komunikatywność,
 • zdolności organizacyjne,

wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,

  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

 

 

Termin składania dokumentów:

15 czerwca 2018 roku.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji w Chełmie

Zespół Kadr i Szkolenia

ul. Żwirki i Wigury 20

22-100 Chełm

 

Inne informacje:

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (082) 560-10-56 lub 560-10-52.

 

Proponowane wynagrodzenie : mnożnik kwoty bazowej 1,1207 co daje 2100,01 zł. miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat. List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem.

 

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w Zespole Kadr i Szkolenia

KMP w Chełmie lub przesyłać pocztą pod wskazany powyżej adres.

 

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

 

Po weryfikacji formalnej ofert lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej KMP w Chełmie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 KMP w Chełmie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach o podobnym charakterze.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Komendant Miejski Policji w Chełmie z siedzibą             w Chełmie, ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 Chełm. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.

                Komenda Miejska Policji w Chełmie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane           z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji 08.06.2018
Data modyfikacji 08.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Lisiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Jeleń Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Jeleń
do góry