Przyjęcia interensantów w sprawach skarg i wniosków - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Przyjęcia interensantów w sprawach skarg i wniosków

 

Informuje się, iż w sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji w Chełmie lub jego zastępcy przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14.00 -17.00.

W pozostałe dni tygodnia przyjęcia odbywają się w godzinach urzędowania.

 

        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Miejskiej Policji w Chełmie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia). 

        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby - za jej zgodą”.

Metryczka

Data publikacji 26.01.2015
Data modyfikacji 06.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Meńczyk
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Meńczyk Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Jeleń
do góry